Ekrana hoş geldiňiz

Biz kim:Ekran, 2008-nji ýyldan bäri Hytaýyň Şençzhenen şäherinde täjirçilik LCD önümi boýunça ýöriteleşdirilen öňdebaryjy kompaniýalaryň biridir.

 

Näme edýäris:Sanly belgi, LCD wideo diwary, interaktiw duýgur ak tagta, penjire garşy displeý, uzaldylan displeý we açyk ýokary ýagtylyk displeý önümleri üçin programma üpjünçiligi we apparat çözgüdi bilen üpjün edýäris.

 

Muny nädip edýäris:Biziň aýratyn inersenerler toparymyz gözleg we gözleg işlerinde köp ýyllyk tejribä eýedir we her bir müşderiniň aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän özboluşly çözgütleri hödürlemegi maksat edinýär.Işiňiz haýsydyr bir pudakda bolsun, size ajaýyp hyzmat bermek we zerurlyklaryňyzyň kanagatlandyrylmagyny üpjün etmek üçin geldik.

köpräk oka

Önümimiz

Ekranda iň oňat we giň elektron belgisi, Daşky sanly belgiler seriýasy, penjire garşy ekrany,

“Ultra Wide Stretched Bar Display”, “Ak tagta”, LCD wideo diwary we Dar Bezel Monitor.

 • 1-penjire seriýasy Penjire seriýasy

  Penjire seriýasy

 • 2-Açyk seriýa 2. Daşky seriýa

  Daşky seriýalar

 • 3-uzaldylan görkezişler 3.Stretched Displays

  Uzaldylan görkezişler

 • 4-sanly belgi Sanly belgi

  Sanly belgi

ÖNÜMLER

 • Daşky howa subutnamasy kiosk

  Sanly belgili çözgütleri üpjün ediji bolan ekran, Taýlandyň Hua Hin otly bekedi bilen wokzalyň gidýän derwezelerinde elektron belligi gurmak taslamasy üçin ýüz tutdy.Maksat ýolagçylara takyk, real wagt maglumat bermek we displeýleri mahabat maksatly ulanmakdy.

  açyk sanly belgi
 • Uzaldylan LCD displeý

  Recentlyakynda Taýlanddaky 7-Eleven dükanlary üçin elektron bellik taslamasyny tamamladyk.Taslama bölekleýin azyk önümleri üçin wideo mahabatlaryny görkezmek üçin sanly belgili displeýleri oturtdy.

  Ultra Wide Stretched Bar Ekrany
 • Brokary ýagtylyk penjiresiniň ýüzbe-ýüz ekrany

  “Yee Boutique” şaý-sepler dükany, önüm şekillerini elektron belgide görkezmäge we markasynyň täze önümlerini tanatmaga, önümlerini görkezmäge we müşderiler üçin ýatdan çykmajak söwda tejribesini döretmäge mümkinçilik berýän çözgüt talap etdi.

  Brokary ýagtylyk ekrany
 • Bellik
  Çözgütler

 • Arza
  Ssenariler

 • Kanagatlandy
  Müşderiler

 • Tutuş hyzmatdaşlar
  Global

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Tejribe we tejribe

  2008-nji ýyldan başlap, “Screenage” ähli ululykdaky kärhanalar üçin ýokary hilli sanly bellik çözgütleriniň üpjünçisi bolup durýar.Bu pudakdaky baý tejribämiz, müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrýan ýöriteleşdirilen çözgütleri döretmäge mümkinçilik berýär.

 • Hil önümleri

  Çydamly, ygtybarly we ulanmak aňsat bolan ýokary hilli önümleri hödürlemek bilen buýsanýarys.Sanly bellik önümlerimiz dürli şertlerde uzak möhletli ulanmak üçin niýetlenendir.

 • Bäsdeşlik bahasy

  Müşderilerimize öz bazarlarynda bäsdeşlige ukyply bolmaklary üçin sanly belgili önümlerimiziň hemmesine elýeterli bahalary hödürleýäris.

 • Ajaýyp müşderi hyzmaty

  Müşderilerimiziň bolup biljek soraglaryna ýa-da aladalaryna jogap bermek üçin aýratyn topar bilen ajaýyp müşderi hyzmatyny bermäge ynanýarys.

 • Custörite çözgütler

  Her bir müşderiniň özboluşly talaplarynyň bardygyna düşünýäris, şonuň üçin her bir müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýäris.

 • Talaplar we býudjetTalaplar we býudjet

  Talaplar we býudjet

  20 ýyllyk tejribesi bolan hünärmen tehnikler we taslama ýolbaşçylary zerurlyklaryňyza düşünerler we size mümkinçilikler hödürlärler.

 • Taslama baha bermekTaslama baha bermek

  Taslama baha bermek

  Taslamaňyza giňişleýin baha beriň, optimizasiýa meýilnamalaryny we tekliplerini beriň we wagtyňyzyň we güýjüňiziň 80% -ini tygşytlaň.

 • Optimal çözgütlerOptimal çözgütler

  Optimal çözgütler

  Jikme-jiklikleri, transporty, gurnama gollanmasyny, okuwy, satuwdan soň we ş.m. göz öňünde tutup, taslamaňyz üçin iň amatly çözgütleri hödürläň.

 • Wagtynda eltip bermekWagtynda eltip bermek

  Wagtynda eltip bermek

  Giňişleýin bir bitewi hyzmat bilen üpjün etmek üçin berk içerki dolandyryş proseduralary, berk hil gözegçiligi, wagtynda eltip bermek.

 • Satuwdan soň başlaýarSatuwdan soň başlaýar

  Satuwdan soň başlaýar

  Satuwdan soňky hyzmatyň ähmiýetine doly düşünýäris.Satuwdan soň hemme zadyň başlangyjydygyna ynanýarys.

Biziň blogymyz

 • Restoran sanly displeýler_1

  Gözleri tutuň, işdäňizi ýakyň: Restoranyň sanly displeýleri

  Restoran pudagynyň bäsdeşlik şertlerinde müşderileriň çekilmeginde we olaryň kanagatlanmagyny üpjün etmekde edaraňyzyň her bir ugry möhüm rol oýnaýar.Düşünjeden başlap, menýu saýlamasyna çenli her bir jikme-jiklik umumy nahar tejribesine goşant goşýar.Men ...

 • Konwensiýa merkezi sanly alamatlar_2

  Gatnaşmak, habar bermek, ylham bermek: Konwensiýa merkeziniň sanly belgisi sungaty

  Pikirleriň birleşýän we täzelikleriň uçýan ýygnak merkezleriniň joşgunly dünýäsinde aragatnaşyk güýji birinji orunda durýar.Işleriň tüweleýiniň arasynda sanly belgiler gatnaşygy, maglumat we ylham şamçyragy hökmünde ýüze çykýar.Häkimiýetine hoş geldiňiz ...

 • Gozgalmaýan emläk gullugynyň belgisi_1

  Gozgalmaýan emläk markaňyzy ekran arkaly lýuks belgisi bilen ýokarlandyryň

  Gozgalmaýan emläk bäsdeşlik dünýäsinde tapawutlanmak möhümdir.Agentligiňiziň keşbiniň, onlaýn gatnaşygyňyzdan başlap, fiziki ýerleşişiňize çenli ähli taraplar müşderileri çekmekde we şertnamalary ýapmakda möhüm rol oýnaýar.Oftenygy-ýygydan ünsden düşürilýän elementleriň biri - ilkinji ...

 • müşderiler-6
 • müşderiler-12
 • müşderiler-8
 • müşderiler-2
 • müşderiler-5
 • müşderiler-1
 • müşderiler-11
 • müşderiler-7
 • müşderiler-4
 • müşderiler-3
 • müşderiler-9
 • müşderiler-10