Hua Hin otly bekedi, Taýland

Taýlandyň Hua Hin otly bekedinde sanly bellik mahabaty

Gysgaça syn

Sanly belgili çözgütleri üpjün ediji bolan ekran, Taýlandyň Hua Hin otly bekedi bilen wokzalyň gidýän derwezelerinde elektron belligi gurmak taslamasy üçin ýüz tutdy.Maksat ýolagçylara takyk, real wagt maglumat bermek we displeýleri mahabat maksatly ulanmakdy.

Müşderiniň zerurlyklary

Hua Hin otly bekedi hakyky wagtda otly maglumatlary bermekden başga-da, elektron belgisinde mahabatlary görkezmäge mümkinçilik berýän çözgüt isledi.Müşderi ýerli kärhanalar üçin mahabat materiallaryny görkezip we girdeji akymyny gowulandyryp biljek ygtybarly çözgüt gözleýärdi.

Taýland-01 (4) Hua Hin otly bekedinde sanly bellik mahabaty

Çözgüt

Ekranyň maslahat berilýän çözgütleri, Model 622 we Model 551 ýaly açyk açyk totemlerdir. Bu displeýler ýokary kesgitli çözgüt we 24/7 amaly hödürleýär, bu bolsa demir ýol menzillerinde ýokary ulagly şertler üçin amatly bolýar.

Müşderiniň mahabat mazmunyna bolan isleglerini kanagatlandyrmak üçin “Screenage” ýerli kärhanalar bilen önümlerini we hyzmatlaryny görkezýän adaty markaly şablonlary döretmek üçin işledi.Bu mahabatlar iň ýokary syýahat döwründe elektron belgide görkezilip, iň ýokary görünmegi we täsirini üpjün edýärdi.

Durmuşa geçirmek

Ekran, gurnama prosesinde ekrany gurnamak we düzmek, media pleýerleri gurmak we gurmak, ulgamy synagdan geçirmek we näsazlyklary düzetmek ýaly ahyrky goldawy üpjün etdi.Toparymyz, mahabat mazmunyny nädip dolandyrmaly we täzelemelidigi barada stansiýa işgärlerine tälim berdi.

Netijeler

Hua Hin otly bekedindäki elektron belgili mahabat taslamasy stansiýanyň işgärleri we ýerli kärhanalar tarapyndan gowy garşylandy.Ekranda mahabat arkaly girdeji gazanmak bilen bir hatarda otly maglumatlary berilýär.“BrightSign” media pleýerleri mahabatlaryň gije-gündiziň dowamynda işlemegini üpjün edip, ygtybarly we ulanmak aňsat boldy.Mundan başga-da, adaty markaly şablonlar özüne çekiji we täsirli bolup, ýerli kärhanalar üçin gyzyklanma we satuw döretdi.

Taýland-01 (5) Hua Hin otly bekedinde sanly bellik mahabaty

Geljekdäki ösüşler

“Screenage” -iň dowamly goldaw we gowulaşdyrmak baradaky borçnamasynyň bir bölegi hökmünde, Hua Hin otly bekedi we ýerli kärhanalar bilen mahabat mazmunynyň ýerine ýetirilişine baha bermek we gatnaşygy we ROI-ni gowulandyrmak üçin zerur täzelenmeler ýa-da düzedişler girizmegi dowam etdireris.Mundan başga-da, ýolagçy tejribesini has-da ýokarlandyrmak we müşderi üçin girdeji akymlaryny ýokarlandyrmak üçin interaktiw duýgur ekranlary we beýleki ösen aýratynlyklary goşmak üçin mümkinçilikleri öwreneris.