Taýlanddaky 7-on bir amatly dükan

Taýlanddaky 7-on bir amatly dükan üçin sanly bellik çözgütleri

Gysgaça syn

Ekran sanly belgili çözgütleriň öňdebaryjy üpjünçisidir.Recentlyakynda Taýlanddaky 7-Eleven dükanlary üçin elektron bellik taslamasyny tamamladyk.Taslama bölekleýin azyk önümleri üçin wideo mahabatlaryny görkezmek üçin sanly belgili displeýleri oturtdy.

Müşderiniň zerurlyklary

Müşderi, 7-Eleven, bölekleýin azyk önümleri üçin wideo belgilerini elektron belgisinde görkezmäge mümkinçilik berýän çözgüt gerekdi.Satuwy köpeltmek bilen müşderiler üçin özüne çekiji we özüne çekiji söwda tejribesini döretmek islediler.

Çözgüt

Ekran, zerurlyklaryny kanagatlandyrýan giňişleýin çözgüt bermek üçin müşderi bilen işledi.Ultra Wide Stretched LCD Bar Ekrany - .5571 maslahat berdik.Bu displeýlerde ajaýyp şekil aýdyňlygy we ygtybarlylygy bardy, bölek satuw tekjelerine ajaýyp birleşdirilip, bölek iýmit önümleri üçin wideo mahabatlaryny görkezmek üçin ideal edip bolýar.

Gyzykly we täsir galdyryjy mazmun bilen üpjün etmek üçin “Screenage” 7-Eleven bilen hyzmatdaşlykda bölekleýin azyk önümleri üçin özüne çekiji wideo mahabatlaryny taýýarlady.Customörite mazmun müşderilere bölekleýin azyk önümleriniň çuňňur we ajaýyp görnüşini üpjün edip, elektron bellik ulgamyna ýüklendi.

Taýlanddaky 7-on bir amatly dükan üçin sanly bellik çözgütleri-01 (1)
Taýlanddaky 7-on bir amatly dükan üçin sanly bellik çözgütleri-01 (3)

Durmuşa geçirmek

Ekran, gurnama prosesinde ahyrky goldawy üpjün etdi.Bu displeýleri gurnamak we düzmek, media pleýerleri gurmak we gurmak, ulgamy synagdan geçirmek we näsazlyklary düzetmek ýaly zatlary öz içine alýardy.Toparymyz, şeýle hem, 7-Eleven işgärlerine wideo mazmunyny nädip dolandyrmalydygyny we täzelemelidigini öwretdi.

Netijeler

Taýlanddaky 7-Eleven dükanlarynda sanly bellik taslamasy uly üstünlik gazandy.Ekranda bölekleýin azyk önümleri üçin estetiki taýdan ýakymly görnüşde wideo mahabatlaryny görkezýän gyzykly we çuňňur söwda tejribesi bar.Mahabat mazmuny, dükana müşderileriň gyzyklanmasyny we satuwyny netijeli ýokarlandyrdy.

Taýlanddaky 7-on bir amatly dükan üçin sanly bellik çözgütleri-01 (2)

Geljekdäki ösüşler

“Screenage” -iň dowamly goldaw we gowulaşdyrmak baradaky ygrarlylygynyň bir bölegi hökmünde, bölekleýin azyk önümleri üçin wideo mahabatlarynyň ýerine ýetirilişine baha bermek üçin 7-Eleven bilen ýakyndan işleşeris.Has gowy gatnaşyga we ROI gazanmak üçin zerur täzelenmeler ýa-da düzedişler ederis.Mundan başga-da, müşderiniň tejribesini hasam ýokarlandyrmak we dükan üçin satuwy ýokarlandyrmak üçin interaktiw duýgur ekranlary we beýleki ösen aýratynlyklary goşmak üçin mümkinçilikleri öwreneris.