“Yee Boutique” şaý-sepler dükany, Angliýa

Angliýanyň “Yee Boutique” şaý-sepler dükanynda önümi görkezmek we mahabatlandyrmak üçin sanly bellik çözgütleri

Gysgaça syn

Sanly bellik çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisi bolan “Screenage”, Angliýadaky “Yee Boutique” şaý-sepler dükanyna önümiň görkezilişini we mahabatyny görkezýän elektron belligini gurmak üçin ýüz tutdy.Maksat, satuwy artdyrmak bilen bir hatarda müşderiler üçin özüne çekiji we özüne çekiji söwda tejribesini döretmekdir.

Müşderiniň zerurlyklary

“Yee Boutique” şaý-sepler dükany, önüm şekillerini elektron belgide görkezmäge we markasynyň täze önümlerini tanatmaga mümkinçilik berýän çözgüt talap etdi.Önümlerini görkezmegini we müşderiler üçin ýatdan çykmajak söwda tejribesini döretmegini üpjün edýän çözgüt gözlediler, köp satuwlara sebäp boldular.

Taýland-01 (1) Hua Hin otly bekedinde sanly bellik mahabaty
Taýland-01 (2) Hua Hin otly bekedinde sanly bellik mahabaty

Çözgüt

Ekranda No.521XH we No.530XH giňişleýin çözgüt teklip edildi.Bu displeýler ajaýyp aýdyňlygy we ygtybarlylygy hödürleýär, Olarda uzak wagtlap işlemäge mümkinçilik berýän ýokary temperatura garşylygy we mazmuny islendik ýagtylykda aýdyň görkezmek üçin 3000 nite çenli ýagtylyk .. önüm şekillerini görkezmek üçin ideal edýär we mahabat mazmuny.

“Yee Boutique” şaý-sepler dükanynyň mahabat mazmunyna bolan islegini kanagatlandyrmak üçin “Screenage”, önümleri bilen özüne çekiji wideo we şekil mazmunyny öndürmek üçin marka bilen hyzmatdaşlyk etdi.Bu adaty mazmun, soňra müşderilere önümlere we mahabatlara çuňňur, ajaýyp görnüş berýän elektron bellik ulgamyna ýüklendi.

Durmuşa geçirmek

Ekrana, gurnama prosesinde ahyrky goldawy üpjün etdi, bu displeýleri gurnamak we düzmek, media pleýerleri gurmak we gurmak, ulgamy synagdan geçirmek we näsazlyklary öz içine alýar.Toparymyz, şeýle hem, wideo we şekil mazmunyny dolandyrmak we täzelemek barada işgärleri saklamak üçin tälim berdi.

Netijeler

“Yee Boutique” şaý-sepler dükanyndaky sanly belgili taslama dükanyň işgärleri we müşderiler tarapyndan gowy garşylandy.Ekranda müşderilere önümler we mahabatlar barada ýatdan çykmajak görnüş berýän gyzykly we çuňňur söwda tejribesi bar.Mahabat mazmuny, dükana müşderileriň gyzyklanmasyny we satuwyny netijeli ýokarlandyrdy.

Taýland-01 (3) Hua Hin otly bekedinde sanly bellik mahabaty

Geljekdäki ösüşler

“Screenage” -iň dowamly goldaw we gowulaşdyrmak baradaky ygrarlylygynyň bir bölegi hökmünde önümiň şekilleriniň we mahabat mazmunynyň ýerine ýetirilişine baha bermek üçin “Yee Boutique” şaý-sepler dükany bilen hyzmatdaşlygy dowam etdireris.Has gowy gatnaşyga we ROI gazanmak üçin zerur täzelenmeler ýa-da düzedişler ederis.Mundan başga-da, müşderiniň tejribesini hasam ýokarlandyrmak we dükan üçin satuwy ýokarlandyrmak üçin interaktiw duýgur ekranlary we beýleki ösen aýratynlyklary goşmak üçin mümkinçilikleri öwreneris.