Gatnaşmak, habar bermek, ylham bermek: Konwensiýa merkeziniň sanly belgisi sungaty

Pikirleriň birleşýän we täzelikleriň uçýan ýygnak merkezleriniň joşgunly dünýäsinde aragatnaşyk güýji birinji orunda durýar.Iş tüweleýiniň arasynda,sanly belgisigatnaşygy, maglumat we ylham şamçyragy hökmünde ýüze çykýar.Ekranyň iň ýokary höküm sürýän ýerine, sanly belgili çözgütler arkaly ýygnak merkeziniň tejribelerini üýtgedip, hoş geldiňiz.

Konwensiýa merkezi sanly alamatlar_2

Gatnaşykda öwrülişik

Konwensiýa merkeziniň sanly alamatlary diňe statiki displeýler däl;tomaşaçylary özüne çekýän we gepleşikleri tutaşdyrýan dinamiki surat.Ekranda, ünsüňizi daşlaşdyrýan deňizde özüne çekmegiň möhümdigine düşünýäris.Sanly bellik çözgütlerimiz, gatnaşyjylary çäräňiziň merkezine çekip, aýlanyp ýören gözüňizi özüne çekmek üçin döredildi.

Gurluşyk merkezinde strategiki taýdan ýerleşdirilen janly displeýleri göz öňüne getiriň, olaryň her biri energiýa we maksat bilen hereket edýär.KimdeninteraktiwGatnaşanlary tolgunma bilen ýaňlanýan real wagt sosial media iýmitlerine ugrukdyrýan kartalar, sanly belgimiz gatnaşyjylary her gezeginde gyzyklandyrýan çuňňur tejribe döredýär.

Maglumatlary güýçlendirmek

Maglumatyň aşa köp bolan döwründe aýdyňlyk möhümdir.Konwensiýa merkeziniň sanly alamatlary bilimleriň şamçyragy bolup, gatnaşyjylary sapaklaryň, ussahanalaryň we sergileriň labyrintine ugrukdyrýar.“Screenage” -iň içerki mazmuny dolandyryş ulgamy bilen, maglumatlary täzelemek şemal bolup, gatnaşyjylaryň elmydama habarly bolmagyny we güýçlenmegini üpjün edýär.

Kagyz meýilnamalarynyň we statiki belgileriň günleri gutardy.Dinamiki sanly displeýler bilen meýilnamalar hakyky wagtda täzelenip bilner, sessiýa üýtgeşmeleri bada-bat habarlaşylyp bilner we gyssagly duýduryşlar yzygiderli ýaýlyma berlip bilner.Ekranda, gatnaşyjylaryň umumy tejribesini ýokarlandyryp, gerekli wagtda gerekli adamlara dogry maglumatlary bermäge mümkinçilik berýäris.

Kiçi telekeçilik sanly belgisi_2

Ylham beriji innowasiýa

Her ýygnak merkeziniň ýygnanyşygynyň merkezinde ylham uçgunlary ýerleşýär.Esasy çykyş bolsun ýa-da pikir dörediji panel çekişmesi bolsun, ýygnak merkeziniň sanly alamatlary bu üýtgeýän pursatlaryň täsirini güýçlendirmekde möhüm rol oýnaýar.“Screenage” -iň iň häzirki zaman tehnologiýasy bilen mümkinçilikler çäksizdir.

Çuňňur wideo görkezişleri, haýran galdyryjy wizuallar we interaktiw elementler bilen janlanýan sanly kanwany göz öňüne getiriň.Hemaýatkär mahabatlaryny görkezmekden başlap, gürleýjiniň biosyny görkezmekden başlap, sanly belgili çözgütlerimiz döredijilige ylham berýär we çäräňiziň umumy höwesini ýokarlandyrýar.Ekran bilensiziň tarapyňyzda, täzeliklere ylham bermäge we gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsir galdyrmaga güýjüňiz bar.

Konwensiýa merkeziniň tejribesini ekran bilen ýokarlandyryň

Her pursat hasaplanýan we her bir täsirleşme möhüm bolan ýygnak merkezleriniň dinamiki dünýäsinde, Ekrana sanly belginiň güýjüni ulanmakda ynamdar hyzmatdaşyňyz bolup durýar.Täzeçillik çözgütlerimiz bilen diňleýjileriňizi öňküsi ýaly gyzyklandyryp, habar berip we ruhlandyryp bilersiňiz.Gatnaşyklary özgertmekden başlap, maglumatlary güýçlendirmek we ylham berýän täzeliklere çenli, Ekran, hakykatdanam ýatdan çykmajak ýygnak merkeziniň tejribesine girelgesiňizdir.


Iş wagty: 27-nji aprel-27-nji aprel