Ekran hakda

Wideo oýnaň Sanly belgiňiziň durmagynyň we işlemeginiň nähili möhümdigini bilýäris ...

Screen Ekranda, innowasiýa önümleri we çözgütleri arkaly adamlaryň ýaşaýan we işleýän ýerlerini üýtgedýäris.
Sustainable Durnukly iş tejribesini yzarlamaga we dizaýn we öndürýän önümlerimiz, gurýan gatnaşyklarymyz we işleýşimiz arkaly ajaýyp tejribe döretmäge çalyşýarys.
● Ekran, “Digital Signage” we dünýäde ýöriteleşdirilen çözgütleriň öňdebaryjy üpjünçisidir.
The Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilinýän dinamiki bellik hyzmatlarynyň giňişleýin toplumyny hödürleýäris.
Design Taslama, önümçilik, üpjünçilik zynjyry, tehniki goldaw we satuwdan soňky hyzmatdan başlap, taslamalaryňyzyň her tapgyrynda size goldaw bereris.

Biz kim!

“Screenage”, “Digital Signage Displays” taýýarlamakda we 10 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäniň müşderilerine “Digital Signage” çözgütlerini hödürlemekde öňdebaryjylardan biridir.2008-nji ýyldan başlap, “Screenage” uzak ýol geçdi, akylly marketing tehnologiýasy we sanly belgiler bilen müşderileriniň tejribesini üýtgetmäge kömek etmek üçin köp sanly pudakda markalar bilen gowy gatnaşyklar döretdi.

Ekran, Sanly bellik kompaniýasy, ýerli iş şertlerine we mähelläniň meýillerine uýgunlaşmak üçin uýgunlaşmagy saklap, sanly tejribeleriň ýerleşdirilmegini aňsat döretmek we merkezi dolandyrmak üçin platforma üpjün edýär.Ekran, Hytaýda iň köp sanly bellik üpjün edijisidir, elmydama müşderiniň kanagatlanmagyna ünsi jemleýäris we diňe müşderilerimize iň oňat sanly bellik programma üpjünçiligini bermäge borçlanýarys.Biziň maksadymyz, her bir müşderiniň elmydama haýsydyr bir bellik çözgüdinden iň gowy öndürijiligini gazanmagyny üpjün etmek.Adamlaryň kärhanalar bilen gatnaşygyny üýtgedýän sanly displeýi dizaýn edýäris we döredýäris.Goldaw berilýän strategiki çemeleşmeleri we dizaýn we öndürýän önümlerimiz, gurýan baglanyşyklarymyz we işleýiş usulymyz arkaly ajaýyp tejribe döretmek ugrundaky gözlegimizde kesgitledik.

Biz näme edýäris!

Ekran, “Digital Signage” we dünýäde ýöriteleşdirilen displeý çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisidir.Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülip bilinýän dinamiki bellik hyzmatlarynyň giň toplumyny hödürleýäris.Dizaýn, önümçilik, üpjünçilik zynjyry, tehniki goldaw we satuwdan soňky hyzmatlardan başlap, işiňiziň her bir tapgyrynda size goldaw bereris.Önüm portfelimizde sanly bellik, wideo diwar, sensor kiosk, interaktiw displeý totem, açyk interaktiw kiosk, prezentasiýa sensor tagtasy, ultra uzyn ekran we ş.m. oýun merkezlerinde, köpçülik ýerlerinde interaktiw kiosklarda, myhmansöýerlik ulgamlarynda, ýol tapyjy displeýler, interaktiw bölek displeýler we transport programmalary diňe bir näçesini bellemek üçin!Hytaýyň Şençzhenen şäherinde LCD täjirçilik önümleriniň hünärmen öndürijisi bolanymyz üçin, işlemek aňsat we çalt täsirli aragatnaşyk kanalyny alarsyňyz.

Müşderilerimiziň isleglerine, olaryň aladalaryny işjeň diňlemek we olaryň meselelerine jogap bermek bilen jogap berýäris.Kyn maksatlary kesgitlemek, pikirleri kabul etmek we şowsuzlykdan iň köp zat öwrenýändigimize düşünmek arkaly yzygiderli ösüşe çalyşýarys.Hyzmatdaşlygy ösdürmek we innowasiýa döretmek üçin pikirleriň dürlüligine baha berýäris.Iň oňat sanly belgili kompaniýalaryň hataryndadyrys.

Biziň çözgütimiz!

Sanly belgili displeýimiz häzirki bazarda mahabat üçin niýetlenendir, sanly belgi dürli media formatlarynda köp mahabat aýratynlyklaryny hödürleýär.Businesserli iş şertlerine we tomaşaçylaryň isleglerine hakyky wagtda uýgunlaşmak bilen bir hatarda sanly paýlamalary döretmegi we merkezi dolandyrmagy aňsatlaşdyrýan platforma hödürleýäris.Täzeçilliklerimiz we ulanmak aňsat we çeýe bolan akylly sanly bellik ulgamyny döretmek üçin iň oňat tehnologiýalary ulanmak bilen tanalýarys.Iş, duşuşyk, oýun, ulag we öwreniş üçin täze wizual çözgütler bilen üpjün etmek bilen, adaty we ajaýyplaryň arasyndaky tapawudy görmäge dünýäni ylham bereris diýip umyt edýäris.

Biziň çözgütlerimiz müşderiniň tejribesini ýokarlandyrýar, satuwlary we hyzmatlary köpeldýär, özüne çekiji gurşaw berýär, markany güýçlendirýär we ähli derejelerde iş gurşawyny gowulandyrýar.Biz innowasiýa hünärmenleri, müşderi tejribe taktikleri we dünýä belli markalaryň ynamdar innowasiýa hyzmatdaşlary.Döredijilik täzeliklerini dowam etdirmek bilen, sanly belgiler pudagynda batyrgaý we täze tehnologiki mümkinçiliklere yzygiderli gözegçilik edýäris.

100

+ Taslamalar

10

+ Işgärler

10

+ Ösüş

1

+ Köp ýyllyk tejribe

Esasy topar

Bütin toparymyz şol bir düşünjäni paýlaşýar: Innowasiýa displeý önümleri we çözgütleri arkaly adamlaryň ýaşaýan we işleýän ýerlerini üýtgetmek.Biz siziň taslamalaryňyza doly wepaly we ýokary derejeli we ölçegli çözgütleriň hilini ýetirmek üçin ähli tagallalary edýän hünärmenler toparymyz.

Nou-hau, tejribe we joşgun bilen tapawutlanýan topar.Köp ugurly toparymyz, müşderileriň zerurlyklaryny seljermekden başlap, konfigurasiýa, önümçilik, üpjünçilik zynjyry we satuwdan soňky hyzmat ýaly täzelikleriň başynda durýar.Müşderilerimize dinamiki alamat bilen ähli tejribelerini goldaýarys.Siziň talaplaryňyza jogap bereris.Sanly displeý çözgütlerinde ussatlygymyzdan artykmaçlyk almak üçin hünärmenler toparymyz bilen habarlaşmak üçin biraz wagtyňyzy gaýgyrmaň ..