Zawod gezelenji

Müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrýan ýokary hilli we innowasiýa önümlerini hödürlemek bilen buýsanýarys.Zawodymyz iň täze tehnologiýa we ösen desgalar bilen enjamlaşdyrylandyr, bu bize iň ýokary derejeli sanly belgili displeýleri we çözgütleri öndürmäge mümkinçilik berýär.

Zawod gezelenji-01 (1)

Önümçilik liniýasy

Önümçilik liniýamyz önümlerimiziň netijeli we takyk öndürilmegini üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen düzülendir.Başyndan ahyryna çenli hiliň gözegçiliginiň ýokary standartlaryny saklamak üçin prosesiň her ädimine ýakyndan gözegçilik edilýär.

Materiallar we komponentler

Önümlerimizde diňe ýokary hilli materiallary we komponentleri ulanýarys, olaryň islendik gurşawyň talaplaryna çydap biljekdigini üpjün edýäris.Her bir komponent, displeýimize goşulmazdan ozal çydamlylygy we öndürijiligi üçin berk synagdan geçirilýär.

Zawod gezelenji-01 (2)
Zawod gezelenji-01 (3)

Hil barlagy

Zawodymyzda hil gözegçiligi çynlakaý kabul edilýär.Zawodymyzdan çykýan her önümi, ýokary hilli standartlarymyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýörite hünärmenler toparymyz bar.Hil gözegçiligimiz, birneme bellemek üçin wizual gözden geçirmegi, funksional synagy we daşky gurşaw stres synagyny öz içine alýar.

Gaplamak we eltip bermek

Önümlerimiz hil gözegçiliginden geçensoň, seresaplylyk bilen gaplanýar we eltip bermäge taýýarlanýar.Ulag wagtynda displeýlerimizi goraýan, olaryň ajaýyp ýagdaýa gelmegini üpjün edýän ýörite gaplama materiallaryny ulanýarys.Dünýädäki müşderilerimize öz wagtynda we netijeli eltilmegini üpjün etmek üçin ynamdar logistika hyzmatdaşlary bilen işleýäris.

Zawod gezelenji-01 (4)

Zawodymyzdaky bu gysga gezelenç size ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bermäge bolan yhlasymyz barada düşünje berer diýip umyt edýäris.Zawodymyzda müşderilerimize aragatnaşyk we aragatnaşyk maksatlaryna ýetmäge mümkinçilik berýän sanly belgili tehnologiýanyň çäklerini täzelemäge we öňe sürmäge çalyşýarys.Sanly bellik zerurlyklaryňyzy göz öňünde tutanyňyz üçin sag boluň!