Sanly belgi

 • Sanly bellik afişasy - 552

  Sanly bellik afişasy - 552

  Model: No.552
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″

  Sanly afişa displeýlerimiz, kärhanalara mahabatlaryny görkezmegiň köpugurly we täsirli usuly bilen üpjün etmek üçin döredildi.Ekranlarymyzda habaryňyzyň müşderileriňize mahsus bolmagyny üpjün edip, janly we düşnükli şekilleri berýän ýokary hilli LCD ekranlar ulanylýar.

  Sanly afişa displeýlerimiz, mazmunyňyzy aýratyn zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýän doly düzülip bilner.Önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy görkezmek, ýetip gelýän wakalary mahabatlandyrmak ýa-da müşderileriňize gymmatly maglumatlary bermek üçin displeýlerimizi ulanyp bilersiňiz.

 • Duýgur ekran interaktiw kiosk - 5223

  Duýgur ekran interaktiw kiosk - 5223

  Model: 23523
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″
  Duýgur ekran maglumat kiosky, Supermarket, söwda merkezi, myhmanhana we restoran we ş.m. üçin ýapyk görnüşli interaktiw multimediýa kiosk ulgamy.

 • Duýgur ekran sanly belgi - No.521OC

  Duýgur ekran sanly belgi - No.521OC

  Model: No.521-OC
  Ölçegleri: 32 ″, 43 ″, 49 ″, 55 ″
  Açyk öýjük diwary ekrany, açyk öýjük sanly belgiler pudagy üçin täze tehnologiýa.Duýgur ekranyň täzelenişi, “Pro-Cap” duýgur ekrany on sensor nokady bolmak üçin ekrany täzeläp bolýar.Ekranyň interaktiw bolmagy üçin düwmeler we köp sanly sanaw dörediň.Interaktiw sanly belgi müşderilere sanly belgili panelleri bilen TOUCH, SWIPE we INTERACT etmäge mümkinçilik berýär.

 • Diwar LCD modul seriýasy - No.521

  Diwar LCD modul seriýasy - No.521

  Model: No.521
  Ölçegleri: 15,6 ″, 21.5 ″, 32 ″, 43 ″, 49 ″, 55 ″, 65 ″
  Sanly diwar displeýleri mahabat kampaniýalary bilen uly täsir etmek isleýän kärhanalar we guramalar üçin çalt çözgüt bolup durýar.Ekranda, kärhanalara marketing maksatlaryna ýetmäge kömek etmek üçin döredilen ýokary hilli Sanly diwar displeýlerini döretmäge ýöriteleşýäris.

  Sanly diwar görkezişlerimiz ýokary derejede köptaraply bolup, şekilleri, wideolary we interaktiw elementleri goşmak bilen multimediýa mazmunynyň giň toplumyny görkezmek üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem, kärhanalara marketing kampaniýalaryny aýratyn zerurlyklaryna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýän ýokary derejede düzülip bilner.

  Sanly diwar displeýlerini ulanmagyň iň uly artykmaçlyklaryndan biri, müşderiler bilen aragatnaşyk saklamagyň ýokary täsirli usulydyr.Dinamiki we özüne çekiji mazmuny ulanmak bilen, kärhanalar maksatly diňleýjileriniň ünsüni özüne çekip bilerler we habarlaryny adaty statiki displeýlerden has ýatda galyjy we täsirli görnüşde berip bilerler.

 • Interaktiw mahabat köşkleri - NO.522OC

  Interaktiw mahabat köşkleri - NO.522OC

  Model: 5222-OC
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″
  Interaktiw duýgur aýratynlygy bolan sanly kiosk, tomaşaçylaryň köpüsini özüne çekip biler.Interaktiw sanly belgili displeýlerimiz, interaktiw bellik hökmünde diňleýjileriň ünsüni özüne çekmek üçin döredildi.Integrirlenen tigirler bilen bu interaktiw kiosk aýlanmak aňsat.Müşderileriňiziň hekaýasyny interaktiw ediň.

 • Mugt durýan duýgur ekran kiosk - 5222

  Mugt durýan duýgur ekran kiosk - 5222

  Model: 5222
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″

 • Interaktiw sanly kiosk - 5222D

  Interaktiw sanly kiosk - 5222D

  Model: 5222D
  Ölçegleri: 49 ″, 55 ″, 65 ″, 75 ″
  Interaktiw sanly kiosk, ulanylyşy aňsat interfeýs arkaly köpçülige sanly mazmuny we maglumatlary çekmegi üpjün edýän özbaşdak hyzmat çözgütleri.Bu sanly belgili kioskda iki taraplaýyn ekran, iki tarapda goşa taraply ekran bar.Iki ekran re modeimi interaktiw kioskyň iki gapdalynda mazmunyňyzy has köp görkezmegi unutmaň.

 • Göçme sanly interaktiw afişa - 5222S

  Göçme sanly interaktiw afişa - 5222S

  Model: No.552-S
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″
  Sanly afişa displeýleri, islendik hadysada ýa-da sergide mazmunyňyzy görkezmegiň iň oňat we özboluşly usulydyr.Afişa displeýleri agramy ýeňilleşdirmek üçin alýumin garyndysy bilen ýasalýar.Arka tarapda bukulýan ýaý bilen bu kioskany islendik ýerde özüňiz ýerleşdirip bilersiňiz.

 • Ekstremal ultra inçe ekran - 90590

  Ekstremal ultra inçe ekran - 90590

  Model: 90590
  Ölçegleri: 32 ″, 43 ″, 49 ″, 55 ″
  Ultra-inçe displeý, bu pudak üçin täzelik, Iň täze dizaýn we tehnologiýa bilen, tutuş maşyn jemi 20 mm galyňlykda bolýar, bu bütin pudak üçin asla inçe ekran!Şeýle hem, zerur bolsa bulut esasly tor CMS-i hödürleýäris, üçünji tarap Digital Signage programma üpjünçiligini Android PC tagtasy arkaly hem işledip bilersiňiz.