Önümler

 • Slim Outdoor Digital Totem - Janköýer bilen 62622

  Slim Outdoor Digital Totem - Janköýer bilen 62622

  Model: fan622 Janköýer bilen
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″, 65 ″, 75 ″, 86 ″
  Slim Outdoor Digital Totem, habaryňyzyň iň gowy ýagdaýda görkezilendigine göz ýetiriň.Needshli zerurlyklar üçin iň oňat ahyrky çözgüdi hödürleýäris.“Slim Outdoor Digital Totem” -i ulanyp, öz pikiriňizi we teklipler, marketing mahabatlaryny has gowy görnüşde aýdyp bilersiňiz.Has köp wideo mahabatyny görkeziň, wideolar has köp ünsi özüne çekýär we hekaýalary aýdýar, duýgulary ýetirýär we jikme-jiklikleri düşündirýär.

 • Açyk sanly belginiň ekrany - Howanyň ýagdaýy bilen No.621

  Açyk sanly belginiň ekrany - Howanyň ýagdaýy bilen No.621

  Model: Howa ýagdaýy bilen No.621
  Ölçegleri: 32 ″, 49 ″, 55 ″, 65 ″, 75 ″, 86 ″
  Açyk diwara gurlan gün şöhlesini okap bolýan displeý.Açyk ekranlary ulananyňyzda ýagtylyk birinji orunda durýar, bu displeýlerde göni gün şöhlesinde aňsat okalmagyna mümkinçilik bermek üçin adaty öý telewizoryndan 5 esse köp täjirçilik derejeli Ultra High Brightness panelleri (2000 cd / m2) ulanylýar.Temperatura gözegçiligi Içerki kondisioner ulgamy ekranlary açyk gurşawda hemişe ulanmaga we paneli we beýleki içki bölekleri optimal iş temperaturasynda saklamaga mümkinçilik berýär;displeýiňiz üçin uzak we ygtybarly ömri üpjün etmek.

 • Açyk howany subut edýän kiosk - .22622

  Açyk howany subut edýän kiosk - .22622

  Model: No.622 Howanyň ýagdaýy bilen
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″, 65 ″, 75 ″, 86 ″

  Ekranda iň oňat açyk çözgütleri taýýarlamakda on ýyldan gowrak tejribe bar.Bu açyk sanly kiosk modeli622 göni gün şöhlesinde we aşa gyzgynlykda ulanylyp bilner we bu islendik howada hem ulanylýar.Açyk kiosklarymyz interaktiw açyk duýgur ekranly kiosk üçin kämilleşdirilip bilner we ýumşak polat, termiki taýdan berk aýna, IP65 reýtingi bilen howa subutnamasy bolan berk daşky gurşawy öz içine alyp biler.

 • Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - 551

  Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly displeý - 551

  Model: No.551
  Ölçegleri: 55 ″, 65 ″, 75 ″
  Açyk çarçuwa, esasan ýalaňaç metal örtükde ýaşaýan we adatça bezeg ýok displeý enjamydyr.Munuň ýerine, adatça gurnamak üçin daşarky metal flanes bilen gelýär.Açyk çarçuwaly monitorlar köp täjirçilik we önümçilik goşundylary üçin gowy işleýär.Açyk çarçuwaly monitorlar çeýeligi hödürleýär, sebäbi dürli programmalar üçin aňsatlyk bilen düzülip bilner.Önüm dizaýnyna aňsatlyk bilen birleşdirilip bilner, diňe talaplaryňyza görä bezel goşmaly.Mahabat üçin sanly belgi, maglumat görkezişleri, kiosklary tapmagyň usuly we başga-da köp önümi hödürleýäris.Açyk sanly belgi, mejlis otaglary ak tagtalara we QSR üçin Sanly menýu tagtasyna çözgütler hödürleýäris.

 • Iki taraplaýyn açyk kiosk - No.632

  Iki taraplaýyn açyk kiosk - No.632

  Model: No.632
  Ölçegleri: 55 ″
  Iki taraplaýyn açyk kiosk, açyk ekranlar ulanylanda ýagtylyk birinji orunda durýar, bu displeýler göni gün şöhlesinde aňsat okalmagyna mümkinçilik bermek üçin adaty öý telewizoryndan 5 esse köp täjirçilik derejeli Ultra High Brightness panellerini (3000 cd / m2) ulanýar.Daşky aýlawlar ýumşak polatdan we termiki taýdan berk aýnadan ybarat.

  Iki taraplaýyn açyk açyk kiosk aýrylyp bilinýän bazany, aňsat täzelenmeleri, tor CMS-i täzelemegi, duýgur ekrany ýokarlandyrmagy, temperaturany toplumlaýyn dolandyrmagy, suw geçirmeýän we gün şöhlesini okalýan ekrany üpjün edýär.

 • Açyk sanly menýu tagtasy - 62622S

  Açyk sanly menýu tagtasy - 62622S

  Model: 62622S
  Ölçegleri: 43 ″, 49 ″, 55 ″

  2500 nit ýokary ýagtylyk derejesi bilen bu sanly menýu tagtasy hatda ýagty gün şöhlesinde-de aňsat görünýär.Müşderileriňize has ýokary tejribe bermek üçin DOOH tehnologiýasyndaky iň täze ulanýar.Önümimiz, menýuny hakyky wagtda dolandyrmaga we täzelemäge mümkinçilik berýän aňsat programma üpjünçiligini hödürleýär, şonuň üçin elmydama iň täze maglumatlary görkezýändigiňize ynanyp bilersiňiz.

  Mundan başga-da, “Açyk sanly menýu tagtasy” berklik üçin niýetlenendir we açyk howanyň şertlerine garşy durmak üçin gurlupdyr.Onuň berk dizaýny, köp ýyllap ygtybarly hyzmat edip, ýagyşa, garlara we hatda aşa yssy howalara çydap biljekdigini üpjün edýär.Mundan başga-da, ýumşak we döwrebap dizaýny bilen müşderileriňizde ýatdan çykmajak täsir galdyrar we marka keşbiňizi ýokarlandyrar.

  Sözümiň ahyrynda, “Açyk sanly menýu tagtasy”, daşarky amallaryny kämilleşdirmek isleýän kärhanalar üçin ajaýyp çözgütdir.Ajaýyp displeýi, ösen tehnologiýa we berk berkligi bilen, ýakyn ýyllarda öwezini doljak maýa goýum.Önümimizi saýlaň we işiňizi indiki derejä çykaryň.

 • 47.1 ″ Ultra giň gerimli LCD bar displeýi - 571

  47.1 ″ Ultra giň gerimli LCD bar displeýi - 571

  Model: No.571
  Ölçegleri: 47.1 ″
  Dinamiki ultra giň sanly belgili displeý köp taraply bölekleýin çözgütdir.Aeroportlar, hassahanalar, myhmanhanalar, ulag we wakalar ýaly köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji hökmünde ulanylyp bilner.Ultük tekjesiniň gyrasy üçin ýöriteleşdirilen “Ultra Wide Stretched Bar Display”.Dykylan kagyz ýazgylaryny sanly tekjäniň ekrany bilen çalyşmak tekjeleri arassa we tertipli saklaýar.

 • 37 ″ Ultra giň uzaldylan LCD bar ekrany - No.571

  37 ″ Ultra giň uzaldylan LCD bar ekrany - No.571

  Model: No.571
  Ölçegleri: 37 ″
  Uzaldylan LCD displeý.Uzaldylan LCD panellerimiz köpçüligiň ünsüni çekmek üçin köp innowasion usullary hödürleýär.Bölek satuw dükanlary üçin täzelik.LCD Tekstiň gyrasy doly torly, Birnäçe uzynlyk we ini, Köp ekran re modeimi we ýokary kesgitleme ekrany bilen görkezilýär.Bulaşyk kagyz ýazgylaryny sanly tekjäniň displeýleri bilen çalyşmak tekjeleri arassa we tertipli saklaýar.Dinamiki ultra giň sanly belgili displeý köp taraply bölekleýin çözgütdir.Şeýle hem howa menzillerinde, hassahanalarda, myhmanhanalarda, ulagda we wakalarda köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji hökmünde ulanylyp bilner.

 • 35 ″ Ultra giň uzaldylan LCD bar ekrany - 571

  35 ″ Ultra giň uzaldylan LCD bar ekrany - 571

  Model: No.571
  Ölçegleri: 35 ″
  Önümçilik tekjelerimiziň çeýe mazmuny, çeýe mazmun strategiýalaryny goldamak üçin güýçli düzülendir.Tekstleri dik ýa-da keseligine birleşdirip, ýekeje wirtual ekrany döretmek üçin elementleriň bahalaryny görkezmek ýaly.Bu displeýler ululyklar we şekiller görnüşinde elýeterlidir.Müşderileriňizi has gowy çekmek üçin özboluşly we ýöriteleşdirilen söwda tejribesini döretmäge mümkinçilik berýär.

 • Ultra giň gerimli LCD bar displeýi - 571

  Ultra giň gerimli LCD bar displeýi - 571

  Model: No.571
  Ölçegleri: 23.1 ″, 35 ″, 37 ″, 47.1 ″
  Ultük tekjesiniň gyrasy üçin ýöriteleşdirilen “Ultra Wide Stretched Bar Display”.Bölek satuw dükanlary üçin täzelik.LCD Tekstiň gyrasy doly torly, Birnäçe uzynlyk we ini, Köp ekran re modeimi we ýokary kesgitleme ekrany bilen görkezilýär.Bulaşyk kagyz ýazgylaryny sanly tekjäniň displeýleri bilen çalyşmak tekjeleri arassa we tertipli saklaýar.Dinamiki ultra giň sanly belgili displeý köp taraply bölekleýin çözgütdir.Şeýle hem howa menzillerinde, hassahanalarda, myhmanhanalarda, ulagda we wakalarda köpçülik ýerlerinde ýol görkeziji hökmünde ulanylyp bilner.

 • BOE -okary kesgitli wideo diwar çözgüdi

  BOE -okary kesgitli wideo diwar çözgüdi

  46 ”, 49”, 55 ”we 65” -de elýeterlidir we üstünde bezel önümleriniň köpüsini tapyp bilersiňiz, bu iň täsirli şertnama.

  Örän dar bezegli BOE Panel wideo diwary.Islendik görnüşdäki we ululykdaky wideo diwary döretmek üçin köp sanly BOE panelini birikdiriň.Jemi bezegi bary-ýogy 0.8mm we 3,5 mm bolan wideo diwar panellerimiziň kömegi bilen diýen ýaly manysyz wideo diwaryna ýetiň.Bu, mazmunyňyzyň merkezi basgançaga çykmagyna mümkinçilik berýär we ekrany görenler üçin ýatda saklamak üçin wizual tejribe berýär.

  Bezel Ölçegi 46 dýuým 49 dýuým 55 dýuým 65 dýuým
  3,5 mm Elýeterli Elýeterli Elýeterli Elýeterli
  1,7 mm Elýeterli Elýeterli Elýeterli Elýeterli
  0,88 mm Elýeterli Elýeterli Elýeterli Elýeterli
 • LG ýokary kesgitli wideo diwar çözgüdi

  LG ýokary kesgitli wideo diwar çözgüdi

  LG paneli wideo diwaryköp konfigurasiýany goldaýar.Bu displeýleri döretmek üçin ulanyp bolýarwideo diwarlaryislendik konfigurasiýa, mysal üçin, 2 × 2, 3 × 3, 1 × 4, 5 × 3 we ş.m.Wideo diwaryň aşa dar bezegi, awtomatiki plitka funksiýasy, 178 ° Super giň görmek burçy, Toplumlaýyn temperatura gözegçiligi we IPS panel tehnologiýasy bar.

  Bezel Ölçegi 49 dýuým 55 dýuým
  3,5 mm Elýeterli Elýeterli
  1.8 mm Elýeterli Elýeterli
  0,8 mm Elýeterli Elýeterli
123Indiki>>> Sahypa 1/3