Taryh

 • 2008-nji ýyl
 • 2010-njy ýyl
 • 2013
 • 2016
 • 2019
 • 2023
 • 2008-nji ýyl
  • Ekran 2008-nji ýylda sanly belgili hünärmenler topary tarapyndan döredilip, kärhanalaryň öz diňleýjileri bilen aragatnaşygyny üýtgetmek üçin tehnologiýanyň güýjüni ykrar etdi.Kompaniýa ýapyk we açyk LCD mahabat ekranlaryny we adaty displeýleri hödürlemek bilen başlady.
 • 2010-njy ýyl
  • 2010-njy ýyl, “Screenage” interaktiw displeýleri we wideo diwarlary goşmak üçin önüm liniýasyny giňeltdi.Kompaniýa, müşderilere aragatnaşyk we gatnaşmak maksatlaryna ýetmäge kömek eden täze çözgütleri işläp düzmegi we täzelenmegi dowam etdirdi.
 • 2013
  • “Screenage” ilkinji halkara ofisini açdy, ýerli bazardan daşarda Europeewropa, Aziýa we Amerika ýurtlarynda müşderilere hyzmat etmek üçin giňeldi.Şol ýyl kompaniýa ilkinji bulut esasly sanly belgi dolandyryş programma üpjünçiligini döretdi we elektron söwda platformasyny açdy.
 • 2016
  • Ekran, esasy markalar, korporasiýa ofisleri, ulag merkezleri we sport meýdançalary bilen hyzmatdaşlykda sanly belgili çözgütleriň iň ýokary üpjünçisi hökmünde abraý gazandy.Şol ýyl kompaniýa, müşderilere dünýäniň islendik ýerinden displeýlerini aňsatlyk bilen dolandyrmaga we täzelemäge mümkinçilik berýän flagman Screenage CMS programma üpjünçiligini hödürledi.
 • 2019
  • Soňky birnäçe ýylyň dowamynda, “Screenage” 2019-njy ýylda akylly şäher kiosklarynyň täze setirini işe girizip, görkeziş öndürijiligini we tomaşaçylaryň gatnaşygyny ölçemek üçin öňdebaryjy analitik programma üpjünçiligini işläp düzmek we hödürlemek tekliplerini giňeltmegi dowam etdirdi.
 • 2023
  • Ekrany, müşderileriniň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrýan ýöriteleşdirilen LCD çözgütleri hödürläp, sanly bellik tehnologiýasynyň başynda durýar.Kompaniýa dürli ýapyk we açyk LCD displeýleri, interaktiw duýgur ekranlary we bölekleýin sanly bellik çözgütlerini hödürleýär.